Het WOZ-Loket

Het WOZ-loket: toegang tot uw taxatiegegevens!

Uw huis of bedrijf wordt jaarlijks getaxeerd. Net als alle andere huizen en bedrijven in Nederland. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om periodiek de waarde van onroerende zaken te bepalen, dit is vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet geldt voor elke gemeente in Nederland. Onder de kopjes ‘Wet WOZ’ en ‘Vragen en antwoorden’ vindt u algemene informatie over de Wet WOZ.

De gemeente berekent de hoogte van de aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB). Wij doen dit op basis van de waarde van uw pand. Daarnaast is de hoogte van de aanslag afhankelijk van het door de gemeenteraad vastgestelde tarief.

In beginsel ontvangt u eind februari van elk jaar het gecombineerde aanslag- /beschikkingsbiljet. De aanslag/beschikking heeft u jaarlijks nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. Bewaar deze daarom goed.

Op de aanslag/beschikking staat de vastgestelde waarde van uw pand. Via dit WOZ-loket kunt u een onderbouwing zien van deze beschikking. U kunt de gegevens die wij van uw woning hebben geregistreerd raadplegen. U krijgt informatie over grootte, oppervlakte, dakkapellen, schuren, andere bijgebouwen plus het taxatieverslag. Verder staat op deze website hoe en wanneer u tegen de waarde een bezwaarschrift kunt indienen. Wanneer u constateert dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, kunt u reageren.

Voor het inzien en afdrukken van de taxatiegegevens van uw pand, klikt u op ‘Taxatieverslag’..